ario222

Posts Tagged ‘آیت الله بیات’

آیا آیت الله بیات زنجانی نیز همچون آیت الله طالقانی سکتانده شد؟

In جنبش سبز on 2009/10/30 at 16:24

کسانی که دستی بر تاریخ انقلاب دارند و مطالعات تاریخی در مورد آن مقطع تاریخمان کرده اند، میدانند ترورهای خاموش بوسیله انواع سموم کشنده شیمیایی یکی از رایجترین وسایل جمهوری اسلامی برای از میان برداشتن مخالفان بوده است.

تنها چندی پس از اعتراضات آشکار آیت الله بیات زنجانی به دیکتاتوری مسلط بر کشور و ملت ستمدیده ایران، وی دچار سکته شد.

یاد ایت الله طالقانی بخیر که با یک سکته این چنینی درگذشت و سالها بعد معلوم شد سکته نکرده بود، بلکه وی را سکتانده بودند!

شاید برای دوستانی که میخواهند برخی ازین ترورهای خاموش را بدانند به کتاب اعترافات سعید امامی رجوع کنند….

امان ازین قدرت!خدایا مگر ممکن است انسان به خاطر قدرت این همه جنایت کند…حضرات جمهوری اسلامی به کجا چنین شتابان؟!!!!

وای اگر پس امروز بود فردایی!!!!