ario222

Posts Tagged ‘سپاه’

آخرین دست و پا زدنهای کودتاگران قبل از 13 آبان 88 در قالب اخطار به جنبش سبز : افراد اهل اقدام در راهند

In جنبش سبز on 2009/11/02 at 18:16

در آستانه حضور میلیونی جنبش سبز ایران در 13 آبانماه،خبری بسیار جذاب منتشر شد و جناب نقدی(همان سردار آبکی و دودکی) که مدتی از تجاوز به پسران آسوده خاطر شده و در حال استراحت است افاضه فیض نموده که «بايد افرادي كه اهل اقدام هستند را سازمان دهي کنیم».

قابل ذکر که همه ما این سگان بندپاره کرده را میشناسیم.همانهایی که در دستی چاقو و در دستی زنجیر دارند.تجاوز به پسران از تجاوز به خواهران جهنمیشان برایشان لذت بخشتر است،آنهایی که شکنجه جزیی از وجود مبارکشان است.یا به عبارت بهتر همان سربازان گمنان امام شیاطین خامنه ای که خداوند آرزوی گم شدن نامشان از گیتی را دارد.

اما مطلب جالب دیگری که در خبر آمده اینکه محمدرضا نقدی با اعتراف به اینکه»ما توان به حرکت در آوردن موج مردم را نداریم» گفت که»بسيج باید ابتكارعمل را به دست بگیرد».

که دو چیز دستگیرمان میشود لباس شخصیها در ارگانی به نام بسیج تجمع کرده اند قرار است عاملی برای حفظ وضع موجود باشند،ابتکار عملی که 30 سال با فریب مردم در دست حاکمان بود، اینک به خطری برای آنها تبدیل شده،پس حال که از مردم نمیتوان استفاده ابزاری کرد و حنای دین تحریف شده دیگر رنگی ندارد به سراغ توله سگهای دست پروره رفته اند تا آنها مسئولیت حفاظت از منافع ضد ملیشان را بر عهده گیرند،اما تفاوت عمل مردم و عمل بسیجیان در دو چیز است،مردم با راهپیمایی حفاظت منافع میکردند و اینان با جلوگیری از راهپیمایی!،قابل توجه کسانی که هنوز عضو بسیجند،دیگر آنکه حکومت اعتراف میکند دیگر توان موجسازی ندارد و این یعنی الفاتحه!….